Gene Expression

RNA ________ I transcribes DNA to synthesize ribosomal RNA.

  
Physics
Chemistry
Organic Chemistry
Biology